Uwaga! Kancelaria Komornicza nr IV w Zgierzu została przeniesiona z pl. Jana Pawła II 3 w Zgierzu na pl. Jana Kilińskiego 11 lok. 25 w Zgierzu, wejście od strony parkingu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Anna Wagner-Godlewska informuje, że w dniu 9 czerwca 2023r. (piątek) Kancelaria Komornicza nr IV nie będzie czynna dla interesantów.

Licytacje nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 11 sytcznia 2023r. o godz. 8:40

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Anna Wagner-Godlewska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11sytcznia 2023r. o godz. 8:40 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę pod adresem:
ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem:


Katarzynów,ul. Modrzewiowa 9, 95-035 Ozorków
dla której SĄD REJONOWY ZGIERZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/00055069/9 o powierzchni 1046m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 103,8m2, będącej własnością dłużnika: Krzysztofa Krawczyk .
Suma oszacowania wynosi 350 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 262 500,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zgierzu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 474/21 ).


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.