Uwaga! Kancelaria Komornicza nr IV w Zgierzu została przeniesiona z pl. Jana Pawła II 3 w Zgierzu na pl. Jana Kilińskiego 11 lok. 25 w Zgierzu, wejście od strony parkingu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Anna Wagner-Godlewska informuje, że w dniu 9 czerwca 2023r. (piątek) Kancelaria Komornicza nr IV nie będzie czynna dla interesantów.

Licytacje nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 26 stycznia 2022r. o godz. 14:15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Anna Wagner-Godlewska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 stycznia 2022r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę pod adresem:
ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz w sali nr IX, odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej działki gruntu numer 38/1, położonej w miejscowości Aleksandrów Łódzki ul. Wierzbińska 111, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi urządzoną księgę wieczystą numer KW LD1G/00048424/4, nieruchomości gruntowej działek gruntu 35/3, 35/25, 35/26, położonych w miejscowości Aleksandrów Łódzki ul. Wierzbińska 113A, dla których Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi urządzoną księgę wieczystą KW LD1G/00040159/9 oraz nieruchomości gruntowej działek gruntu 35/4, 35/6, 35/8, położonych w miejscowości Aleksandrów Łódzki ul. Wierzbińska 113, dla których Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi urządzoną księgę wieczystą KW LD1G/00052074/6, stanowiącej zorganizowany gospodarczo kompleks z zabudową mieszkaniowo-produkcyjno-handlową, o łącznej powierzchni 0,4535ha, Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej i wyposażona jest w przyłącza energetyczne światła i siły, wodociągową, gazową z sieci miejskiej oraz własną iunstalację kanalizacyjną.
będącej własnością dłużnika: Eligo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Suma oszacowania wynosi 1 997 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 1 497 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 199 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przeglądać protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Kilińskiego 11 lok. 25 (sygn. akt KM 1605/18). W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 18.00, a protokół opisu in oszacowani w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 1591/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.